Moedige Dialoog Midden-Gelderland partner van Arnhem 100% geletterd

Moedige Dialoog Midden-Gelderland is partner geworden van Arnhem 100% geletterd. Samen organiseren zij "Rondetafelgesprekken", hierbij zijn werkgevers en werknemers aan zet

Desiree Kuipers - kwartiermaker Moedige Dialoog Midden-Gelderland

Desiree Kuipers - kwartiermaker Moedige Dialoog Midden-Gelderland

Wat willen zij bereiken?

"Ons doel is dat werkgevers zich bewust worden van de noodzaak van vaardige werknemers in hun bedrijf/organisatie en zelf actief (samen)werken aan het bevorderen van de basisvaardigheden van hun medewerkers" - aldus Desiree Kuipers, kwartiermaker Moedige Dialoog Midden-Gelderland. 

Via de werkgevers willen we de medewerkers positief benaderen vanuit hun ambities en interesses in de context van het bedrijf. Wat zouden ze anders willen doen in hun werk? Waarin willen zij zich verder ontwikkelen? Waarschijnlijk zijn er talloze zaken in het dagelijkse werk die aanleiding kunnen zijn voor medewerkers om hun basisvaardigheden te verbeteren/ontwikkelen (o.a. taal-, reken-, en digitale vaardigheden). Een ontwikkeltraject (scholing/cursus) dat hierop aansluit, zal waarschijnlijk makkelijker aanslaan.

  • We willen niet over, maar met de werkgevers en werknemers praten
  • We willen dat werkgevers zelf tot actie overgaan en wij hen daarbij mogen ondersteunen
  • We willen deze werkgevers hun ervaringen delen met andere werkgevers en hen zo motiveren

Wat gaan zij doen?

In het gesprek leggen wij onze ideeën over aanpak, inhoud en strategie aan werkgevers voor om hierover met ons van gedachte te wisselen en te voorzien van advies. We steken in op twee niveaus:

  1. Hoe kunnen we werkgevers bewust maken van de noodzaak van vaardige medewerkers?
    Wij hebben daar wel ideeën over, maar zijn die wel zinvol, werkbaar en effectief? Daarover willen we graag met jullie van gedachte wisselen en zijn zeer benieuwd naar jullie adviezen.
  2. Wat hebben werkgevers van ons nodig om zelf actief te worden?
    Hoe kunnen zij de leervraag bij werknemers boven tafel te krijgen. We nemen daarvoor de praktijk van de werkgever(s) die aan tafel zitten als uitgangspunt. We zullen in het gesprek telkens switchen tussen wat speelt er bij het bedrijf en wat betekent dit voor andere werkgevers en werknemers en voor onze aanpak?

Tegelijkertijd kunnen zich ideeën en acties aandienen waarbij het bedrijf zelf ook baat heeft. Ook daar willen we graag op in gaan en een vervolg aan proberen te geven. We zijn per slot van rekening op zoek naar bedrijven om mee samen te werken en zitten met enthousiaste werkgevers aan tafel.

Waarom geen conferentie maar een rondetafelgesprek?

In eerste instantie wilden we een conferentie organiseren om de bewustwording van werkgevers te vergroten door drie gesprekstafels te installeren met vertegenwoordigers vanuit verschillende invalshoeken op dit thema. Alle anderen zouden deze gesprekken dan online kunnen volgen via een livestream. Met name door de oriënterende gesprekken met enkele werkgevers realiseerden we ons dat we veel beter eerst met enkele werkgevers en werknemers in gesprek kunnen gaan, bijgestaan door een specialist en een onderzoeker, om samen met hen te achterhalen hoe we het bewustzijn van werkgevers kunnen vergroten en wat zij nodig hebben om de leervraag bij werknemers boven tafel te krijgen.

Dit zijn de redenen waarom we hebben besloten om eerst drie rondetafelgesprekken te gaan voeren met telkens vertegenwoordigers van één bedrijf (directie, management en werkvloer) plus een geselecteerde groep mensen die elk vanuit een ander perspectief hun inbreng kunnen geven (ondersteuner/aanbieder, onderzoeker/specialist) en wijzelf. Besloten gesprekken met enkel de betrokken partijen. Het bedrijf: de werkgever en de werknemer, staat hierbij centraal. Vervolgacties bepalen we op basis van de inzichten en resultaten uit deze drie gesprekken.