Aftrap eerste dialoogsessie 21 september

Op 21 september had Moedige Dialoog Leeuwarden de eerste dialoogsessie in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. Tijdens deze dialoogsessies werd het conceptbeleidsplan van de gemeente Leeuwarden besproken en stond de missie van Moedige Dialoog Leeuwarden centraal aan de hand van drie thema tafels. Te weten; kinderen in armoede, financieel fitte werknemers en bestaanszekerheid.

Wethouder Hein Kuiken trapt af

Wethouder Hein Kuiken trapt af

De locatie There was zeer geschikt voor deze bijeenkomst

De locatie There was zeer geschikt voor deze bijeenkomst

We hebben tijdens de dialoogsessies met stakeholders gesproken over hoe we kunnen samenwerken om de missie te bereiken aan de hand van drie thema tafels; bestaanszekerheid, kinderen in armoede en financieel fitte werknemers. Op deze manier zijn we met elkaar tot een plan van aanpak gekomen waar we de komende tijd met elkaar mee aan de slag gaan.

Dat plan van aanpak lees je hier


Naast deze drie thema tafels waren er nog drie tafels:

Langetermijndenken voor een kortetermijnwereld
Dit was een tafel georganiseerd door Keimpe Anema van het Fries Sociaal Plan bureau en Trèske Heere van de Dreamfabryk wat over lange termijnplanning ging. Er zijn veel partijen die zich binnen de gemeente Leeuwarden bezighouden met armoede & schulden. Dat gebeurt meestal op een gefragmenteerde wijze, ieder afzonderlijk, met ieder een eigen thema, maar zonder een overkoepelend beeld. Om écht succesvol te kunnen zijn is een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld echter van essentieel belang. In deze sessie ging met met elkaar in gesprek om te bekijken hoe onze gezamenlijke droom eruitziet. En op welke wijze hier vorm en inhoud aan gegeven kan worden. Stel: we komen over 10 jaar weer bij elkaar om het succes te vieren van hetgeen we dan bereikt hebben. Wat vieren we dan? Wat hebben we dan bereikt? Wat is er voor de inwoners van Leeuwarden veranderd?

Een andere tafel was de tafel: Ervaringsdeskundigen slaan de brug tussen leef- en systeemwereld georganiseerd door Johannes Folkertsma van de gemeente Leeuwarden en Lineke Smit, Alex Schepel, twee ervaringsdeskundigen van ‘Sterk uit armoede’. In deze sessie werd gesproken over hoe we de vicieuze cirkel kunnen doorbreken, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen. Want armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Sterk uit Armoede zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in (generatie)armoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers. Ze zijn dit schooljaar gestart met de opleiding ervaringsdeskundigen over armoede en sociale uitsluiting op de Friese Poort met verschillende deelnemers uit Friesland.

En tot slot was er een tafel waar de dialoog over versnelling in de schuldhulpverlening en over een andere meer radicalere aanpak om schuldenvrij te raken ging. De vraag die in deze dialoogsessie centraal stond is hoe effectief de bestaande schulddienstverlening is en hoe het ook anders kan!

Deze tafel werd georganiseerd door Anke Sinnema van de gemeente Leeuwarden en de drie initiatiefnemers van de notitie ‘SCHULDENVRIJ LEEUWARDEN, DOOR EEN RADICALE AANPAK!’. Nanne de jong, Alef Dekker en Piet Meerdink. Ellen de Bruin was gesprekleider.

Moedige Dialoog ondersteund het initiatief en deze notitie is te vinden is op onze website.

Wil je een impressie van deze dag? klik dan hier! Dit is een samenvattend filmpje, gemaakt door alle tafelheren dames waarbij ze verslag doen van de verschillende dialoogsessies!