Inventarisatie aanpak schuldenproblematiek Drentse gemeenten

Rapportage door Trendbureau Drenthe

In opdracht van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft Trendbureau Drenthe in maart en april 2020 een snelle, beperkte inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke verbeterpunten in de preventie en aanpak van schuldenproblematiek in Drenthe. Ook is meegenomen op welke punten bovengemeentelijke inzet en samenwerking hierbij zinvol is. Acht portefeuillehouders (van even zoveel gemeenten), tien beleidsmedewerkers, zes ervaringsdeskundigen, vijf schuldhulpverleners en drie schuldeisers hebben inbreng geleverd.
Alle twaalf Drentse gemeenten zetten zich nu al actief in voor een effectieve schuldenaanpak en hebben diverse innovatieve projecten. De inventarisatie bevestigt de verwachting (van de opdrachtgever) dat het nog beter kan. Zo valt met nog betere aansluiting bij de leefwereld en beleving van mensen met schulden veel te winnen. Daarnaast zijn nieuwe of verbeterde aanpakken voor het vroegtijdig signaleren en snel oplossen van problematische schulden dringend gewenst. Verder laat de inventarisatie zien dat er veel draagvlak is voor kennisdeling en voor een gezamenlijke Drentse Actie-agenda op het gebied van schuldenaanpak.
Op basis van de inventarisatie worden aanbevelingen gedaan richting de VDG en Drentse gemeenten. Zo wordt aanbevolen om kennisdeling te organiseren over innovatieve aanpakken en om een gezamenlijke Drentse schuldenaanpak te ontwikkelen, met vroegsignalering en bewindvoering als hoofdthema’s. De provincie Drenthe, brancheorganisaties en bedrijven zijn daarin belangrijke partners. Los van de inventarisatie is de laatste aanbeveling om te onderzoeken of de huidige economische situatie tot nieuwe schuldenproblematiek leidt en extra inzet of speciale interventies vereist.

Klik hier om het rapport te lezen.