Amsterdam

Moedige Dialoog Amsterdam zet zich in voor het verbeteren van de financiële redzaamheid van mensen in de regio Amsterdam. We willen dat de toegang tot beschikbare hulp en middelen voor iedere inwoner van de Waterweg laagdrempelig is en goed vindbaar. En dat armoede en schulden bespreekbaar zijn.

Armoede is meer dan een laag inkomen en staat niet op zichzelf. Het heeft effect op alle levensdomeinen. Denk aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Aan maatschappelijke participatie, eenzaamheid, gezondheid, criminaliteit, huiselijk geweld, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. Armoede heeft niet alleen gevolgen voor de mensen die het betreft, maar ook voor de organisatie waar men werkt, de schuldeisers en de hulpverlenende instanties, en daarmee ook voor een vitale regio. Om dit te doorbreken is het noodzaak om de financiële redzaamheid van mensen te versterken. 

Onze focus ligt op preventie en onze rol is verbinden en zichtbaar maken. We richten ons vooral op de groepen werkgevers, jongeren en gezinnen. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met bestaande organisaties, initiatieven en samenwerkingsverbanden. Onze werkzaamheden zijn gericht op; 

  • Vergroten van bewustzijn van de armoede- en schuldenproblematiek in de regio 
  • Organiseren van de verbinding tussen bedrijfsleven, maatschappelijk veld, gemeenten, onderwijs en kennispartners door dialoog en het uitwisselen van kennis
  • Toegang naar hulp beter beschikbaar te maken door het taboe te doorbreken, onder andere met inzet van ervaringsdskundigen
  • Toegang naar hulp beter te maken door vroegsignalering (in breedste zin) onder de aandacht te brengen en in te zetten op bewustwording van relatie tussen laaggeletterdheid en schulden
  • Bewustwording onder werkgevers vergroten en hen te helpen hun medewerkers te helpen

Bekijk ons kernteam